1Polityka Prywatności

Nasze serwisy korzystają z cookies. Korzystając z naszych usług lub odwiedzając naszą stronę internetową, zgadzasz się na naszą politykę prywatności.

Norweski dla Polaków przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie RODO. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Norweski dla Polaków.

Polityka obowiązuje wszystkich klientów Norweski dla Polaków, a także wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe oraz korzystających z naszego sklepu, którzy mogą, ale nie muszą być klientami Norweski dla Polaków.

Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej polityki oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy, a także z zasadami , które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza polityka może ulegać zmianom, a kolejne wersje będziemy publikować na naszej stronie, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych przez nie usług. Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

 1. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

W tej sekcji polityki znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez Lingualand.

 1. Świadczenie usług edukacyjnych

Świadczenie usług edukacyjnych przez Norweski dla Polaków obejmuje następujące działania po stronie Lingualand:

Realizację kursów i szkoleń językowych, zarówno grupowych jak i indywidualnych, czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umów o świadczenie usług językowych, w tym obsługi klientów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości usług, oferowanie Ci produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), prowadzenie konkursów związanych z promocją usług językowych Norweski dla Polaków.

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?

 • Dane kontaktowe;
 • Dane potrzebne do zawarcia umowy;
 • Dane o wynikach nauki, jakie uzyskałeś korzystając z naszych kursów lub szkoleń, np. wyjściowy poziom językowy, oceny z testów, prac pisemnych uzyskanych w toku nauki, oceny z egzaminów i ewaluacji końcowej;
 • Dane pozyskane w naszym biurze obsługi klienta;
 • Dane pochodzące z naszego Newslettera i bloga
 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron i platform internetowych

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:

 • Twoje dane osobowe uzyskane w celu zawarcia umowy/ realizacji zamówienia będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi obecnie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
 • Twoje wyniki uzyskane w toku nauki (oceny, w tym opisowe raporty postępów) oraz informacje o frekwencji będą przechowywane przez okres do 5 lat od czasu zakończenia nauki. Dzięki temu możesz w tym czasie zgłosić się do nas po odbiór certyfikatu ukończenia kursu/szkolenia, poprosić o duplikat certyfikatu lub zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu/szkolenia i zdobyte u nas kompetencje językowe;
 • Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie dobrowolnej zgody dla celów marketingowych, dane będą przechowywane do momentu, gdy wycofasz nam udzieloną zgodę;

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego:

 • Podmioty trzecie;w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi Norweski dla Polaków zawarła umowy o współpracy. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych zawierając z podmiotami trzecimi umowy o powierzeniu danych do przetwarzania.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • zawarcie i wykonanie umowy: Twoje dane kontaktowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy;
 • wyrażona zgoda: np. Twoje dane kontaktowe przetwarzane w celu przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych;
 • prawnie uzasadnione interesy Norweski dla Polaków: Dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu Norweski dla Polaków, naliczanie opłat, dochodzenie należności.
 1. Do celów analitycznych

Łączymy Twoje dane z informacjami o innych klientach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy tworzyć lepsze usługi. Takie informacje pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb klientów, planowanie ofert specjalnych i niestandardowych, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju wachlarza naszych usług językowych oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych. Dane do celów analitycznych wykorzystujemy wyłącznie w formie zanonimizowanej.

Jakie dane wykorzystujemy do sporządzania raportów zbiorczych?

Dane o Twoim usługach językowych (język, poziom), dane pochodzące z naszych stron internetowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dla celów statystycznych Twoje dane w formie zanonimizowanej przetwarzamy przez okres 24 miesięcy od zakończenia umowy.

Do jakich danych mamy dostęp?

Przetwarzamy Twoje dane , które pozyskaliśmy w ramach świadczenia usług.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Możemy udostępniać dane statystyczne podmiotom trzecim, ale każdorazowo w formie zagregowanej, a więc bez możliwości identyfikacji Twoich danych.

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:

Prawnie uzasadnione interesy Norweski dla Polaków.

 1. W celu realizacji naszych obowiązków ustawowych

Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuraturze. Dane te mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach Norweski dla Polaków zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych.

II Masz kontrolę nad swoimi danymi

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci:

prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

 • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;
 • możesz wyrazić albo cofnąć zgodę w biurze Norweski dla Polaków lub za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej.

prawo do wniesienia:

 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego,
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Norweski dla Polaków, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Norweski dla Polaków nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w naszym biurze, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc do nas.

Norweski dla Polaków w terminie 14 dni od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o 1 miesiąc z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Norweski dla Polaków może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

III Przydatne dane kontaktowe

Administrator  danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Norweski dla Polaków AS z siedzibą w Kristian Augusts gate 14, 0164 Oslo, Norwegia, o numerze organizacyjnym: NO 921837046.

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do biura Norweski dla Polaków lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.

 • adres e-mail: biuro@norweskidlapolakow.no
 • poczta tradycyjna: Norweski dla Polaków, Kristian Augusts gate 14, 0164 Oslo Norwegia
 • numer telefonu: +47 411 32 788

IV Aktualizacje naszej polityki

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 11. lutego 2020 r.

W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany polityki.

Nowa wersja polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z naszych usług.